Национален телефон 0700 42 555

Общи условия за продажба и доставка в Кантек

Валидни от 01.09.2008 г.

Термини и определения

  • Продавач – Кантек;
  • Купувач – лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или подписало писмен договор с продавача за покупка на стока. При постигане на съгласие за отложено плащане, купувачът удостоверява представителната власт на лицата, които го представляват със съдебно решение, удостоверение за актуално състояние или друг документ, доказващ безспорно това;
  • Стока – всяка стока и/или услуга предложени от Продавача в оферта, фактура или договор;
  • Оферта – предложение на продавача, отправено до клиент;
  • Поръчка – Искане от клиент за доставка на стоки;
  • Приемане на оферта – писмено волеизявление (чрез факс, e-mail с електронен подпис или друг начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача;
  • Приемане на поръчката – волеизявление на продавача (чрез факс, e-mail с емектронен подпис или друг начин), с което той потвърждава, че ще достави исканата стока и при исканите условия;
  • Предаване на стоката – предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява с приемателно-предавателен протокол и/или фактура.

І. Общи положения

За оферти, поръчки и доставки се прилагат тези условия за продажби и доставки.

Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, изискват писмена форма.

Оспорване или приспособяване на договора поради грешка е изключено.

ІІ. Цени

Начисляват се валидните за датата на доставката цени.

Към цените, които са посочени от продавача в ценоразписите и офертите, както и към тези, които са договорени между купувача и продавача, се добавя ДДС в съответно определения от закона размер.

Цените, посочени в ценоразписите на стоките от номенклатурата на продавача, се коригират в зависимост от условията на доставка.

III. Гаранция

Гаранционната карта е валидна заедно с фактурата за покупка на изделието. Гаранцията не покрива консумативи и консумативни резервни части и инсталацията на изделието.

Животът на консумативните материали е съгласно предписанията на фирмата производител.

За устройства с 24 месечна гаранция задължително се извършват 3 броя профилактики през 6 месеца. Същите се инициират от сервиза след поискване от клиента срещу заплащане.

Ако отстраняването на дефекта продължи повече от 10 работни дни от започването на ремонта, гаранционният срок се удължава с толкова работни дни, колкото е закъснението.

Сервизът се освобождава от отговорност за причинени вреди, пропуснати ползи и претенции от трети лица към клиента, както и при форсмажорни обстоятелства.

Работно време на сервиза: понеделник - петък от 8.30 ч. - 17.30 ч.

При желание на клиента за сервизно обслужване в извънработно време и почивни дни, заплащането става по действащите тарифи на Кантек за извънреден труд.

Гаранцията на изделията отпада, в случай че не са спазени Условията за експлоатация и Специфичните изисквания в Гаранционната карта

IV. Доставка

Доставките се извършват съобразно уговорените условия за доставка по Инкотермс 2000.

Доставките са своевременни, ако те бъдат направени в рамките на договорения срок.

При неспазване на срока за доставка, купувачът трябва да определи писмено разумен допълнителен срок. Исковите претенции за обезщетение поради закъснели доставки се ограничават до нето стойност по фактура на закъснялата доставка.

Форсмажорни обстоятелства, като стачка, непредвидими закъснения в производството или спедицията и т.н., или други препятствия, които не се дължат на продавача, освобождават последния от задължението за доставяне в срок за времето на действие на смущаващото обстоятелство и неговите въздействия. Ако се закъснее след договорения срок за доставка с повече от 2 месеца, купувачът и продавачът могат да се откажат от неизпълнената част от договора.

Продавачът, при невъзможност за експедиране, която не се дължи на него, може да съхранява на склад при себе си продадената стока на риск и за сметка на купувача. Ако стоката не бъде приета от купувача по дължащи се на самия него причини, въпреки че е доставена съобразно договореностите, то тази стока се оставя на склад и се застрахова за негова сметка. За стока на купувача, която е складирана при продавача извън рамките на договорен срок, разходите за складиране и застраховане се фактурират отделно.

V. Плащане

За плащането на продажната цена са меродавни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката и/или подписаният договор.

Плащания се считат за извършени само в обем, в който продавачът може да разполага с фактурираната сума в кредитен институт в страната. Плащането с чекове или менителници се счита за извършено след осребряване на съответната ценна книга Плащането с кредитни или дебитни карти се счита за извършено, след заверяване на сметката от съответната банка.

Ако купувачът закъснее с плащането на свое задължение с падеж с повече от 1 седмица или ако менителницата или чекът не бъдат покрити в датата на падежа, то всички искови претенции на продавача от търговските обвързаности с купувача незабавно получават падеж.

За закъсняло плащане трябва да се заплатят неустойки за закъснение в размер на 0,1% на ден от стойността до 30 дни забавяне или 0,2% на ден от стойността над 30 дни, според съдържанието на фактурата, като се запазва правото за други искови претенции.

Ако купувачът не се издължи с плащането за една покупка, то продавачът не е длъжен да направи следваща доставка. При договори за частични или постепенни доставки, продавачът също може да изисква авансови плащания за предстоящи доставки.

Продавачът разполага с правата според точки 3 и 5 също и тогава, когато възникнат основателни съмнения за платежоспособността на купувача.

Правото на купувача да уравни задълженията си чрез прихващане е допустимо само за насрещно вземане, което е в правна зависимост със задължението на продавача, което е съдебно установено или признато от продавача.

Ако договорената валута не е евро и курсът на договорената валута се различава с повече от 3% от курса на еврото на датата на сключване на договора, продавачът и купувачът имат правото да се откажат от тази част на договора, за която още не са извършени доставки.

Ако продавачът претърпи загуби от курса вследствие закъсняло плащане, купувачът трябва да обезщети тази загуба.

При промяна, в посока на увеличение, на фиксирания курс на еврото към българския лев (1 евро за 1.95583 лева) между датата на фактурата и датата на плащането по тази фактура, купувачът трябва да обезщети продавача с разликата между фиксирания курс и централния курс на БНБ в деня на плащането.

VІ. Прехвърляне на собственността. Преминаване на риска от погиване или повреждане и гаранции при отложено плащане

Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане от купувача.

Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от продавача върху купувача при предаване на стоката, съобразно условията на доставка.

В случай, че продавачът и купувачът постигнат съгласие за отложено плащане, купувачът е длъжен да издаде на заповедта на продавача запис на заповед, без протест (без разноски), с падеж крайния срок на плащане, съобразно договореното и за сума равна на задължението. При отложено плащане с два или повече падежа се издават съответния на падежите брой записи на заповед. Записите на заповед се издават от купувача при постигането на съгласие за отложено плащане. В случай на неплащане на падежа, продавачът, въз основа на съответния запис на заповед, може да извади изпълнителен лист по съответния ред и да насочи изпълнение към имуществото на неизправния купувач.

VІІ. Рекламации

Гарантирането на специални качества има правна сила само при писмено потвърждение от продавача.

Транспортни повреди и разлики в количествата купувачът трябва да съобщи незабавно при приемането на стоката в писмен вид на продавача, като в противен случай рекламация се изключва. Други рекламации трябва да се правят писмено най-късно в рамките на 7 дни след получаване на стоката и изпращане на доказателствени документи, вкл. Констативен Протокол подписан от оторизирани лица на Продавача и Купувача.

Ако рекламацията е направена със закъснение или рекламираната стока е била обработена под някаква форма без писмено съгласие на продавача, то всички искови претенции се обезсилват.

За своевременно и справедливо направени рекламации продавачът има право на избор между разумно намаляване на цената или заменяща доставка.

Отговорността на продавача е ограничена до непосредствените щети. Евентуални искове за обезщетение, независимо от какво правно основание, се ограничават до размера на стойността на фактурираната дефектна стока, при предпоставката че безупречно е доказана щетата.

Продавачът не носи отговорност, когато купувачът не спазва техническите изисквания и/или техническите консултации при обработка на стоката.

Рекламираната стока трябва да се съхранява на разположение на продавача в пълния си обем в обработено или необработено състояние.

VІІІ. Място на изпълнение и правораздаване

Ако отделни разпоредби на договора или настоящите общи търговски условия изгубят правната си сила, останалите разпоредби остават незасегнати.

Място за изпълнение и правораздаване за искови претенции от търговските взаимоотношения е София, Република България. Страните имат право да предявят своите искови претенции пред Български съд.